-Algemene verkoopsvoorwaarden

:Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop van een bezoek of workshop door middel van de Service, zoals gedefinieerd in Artikel 3, en aangeboden op de website van het BELvue museum. Eventuele algemene voorwaarden van de Koper zijn niet van toepassing.

Elke wijziging, afwijking of toevoeging aan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt slechts van toepassing na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring door het BELvue museum.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de andere activiteiten van het BELvue museum (waarvoor desgevallend specifieke algemene voorwaarden onverminderd van toepassing zijn).

2. Gegevens van het BELvue museum


Koning Boudewijnstichting

BELvue museum

Stichting van Openbaar nut

Maatschappelijke zetel: Brederodestraat 21 te 1000 Brussel

Rechtspersonenregister van Brussel Ondernemingsnummer: 0415580365

3. Definitie van de Service en begunstigden


Onder Service wordt verstaan, de onlineverkoop van bezoeken aan tentoonstellingen (vrij bezoek of rondleiding) en workshops, die worden verkocht door of onder verantwoordelijkheid van het BELvue museum, en worden voorgesteld op de website van het BELvue museum, dat toegankelijk is via de URLhttp://www.belvue.be

De Service is bedoeld voor natuurlijke personen die handelen als consument (met andere woorden, die de producten of diensten van de Service aankopen of gebruiken voor niet-professionele doeleinden), leerkrachten of die handelen als professionele cliënt, en daarnaast ook voor rechtspersonen (hierna de ​“Koper(s)” genoemd).

4. Afsluiten van het contract en aanvaarding van de algemene voorwaarden


De bezoeken en workshops die via de Service worden verkocht, vormen in geen geval een contractueel voorstel, met als gevolg dat de eenvoudige wens van de Koper om ze aan te schaffen, buiten de hierna beschreven bestelprocedure, op zichzelf geen aanleiding kan zijn voor het ontstaan van een contractuele relatie.

Daartegenover staat dat het uitvoeren van de hierna beschreven bestelprocedure de Koper contractueel verbindt, waarbij het BELvue museum tegenover de Koper slechts rechtsgeldig is verbonden vanaf de verzending van een orderbevestiging door het BELvue museum, zoals eveneens hierna wordt beschreven en via het valideren van de effectieve betaling door de aanbieder van de onlinebetaaldiensten, of de effectieve reservering van een workshop

Onverminderd het voorafgaande heeft het BELvue museum het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van bezoeken op te schorten, de modaliteiten of de prijs ervan te wijzigen, met dien verstande dat deze wijzigingen geen enkele invloed hebben op reeds aanvaarde bestellingen door het BELvue museum.

Door het invullen en valideren van het bestelformulier, aanvaardt de Koper, zonder voorbehoud, deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, evenals de Privacyverklaring en de Gebruiksvoorwaarden van de website van het BELvue museum, die worden vermeld op de BELvue museum website.

Het BELvue museum behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden ogenblikkelijk van kracht, behalve voor de reeds aanvaarde bestellingen door het BELvue museum, die worden geregeld door de Algemene Voorwaarden die van kracht waren op de datum van de orderbevestiging.


5. Bestelprocedure ticketten

1) Selectie tijdstip en ticket

De Koper selecteert de dag en het uur van zijn of haar bezoek. Vervolgens kiest de Koper een of meerdere ticketten naar keuze, eventueel ook optionele educatieve tools en voegt die toe aan het winkelmandje.

2) Controle bestelling

De Koper controleert in een volgende stap zijn of haar bestelling. Indien de bestelling klopt, klinkt de Koper op de knop “Doorgaan”.

3) Bestelling plaatsen als gast of inloggen/registreren

De Koper kan de bestelling plaatsen als gast en moet hiervoor enkele gegevens invullen, of de Koper kan ervoor kiezen in te loggen indien hij of zij een account heeft, of een account aan te maken. De Koper moet zich akkoord verklaren met de algemene verkoopsvoorwaarden en de privacyverklaring.

4) Controlegegevens

De Koper controleert of alle ingevoerde gegevens correct zijn en plaatst de bestelling indien gewenst.

5) Betaling

De Koper kan overgaan tot de betaling van de bestelling via het betaalplatform EnvisoPay. Eenmaal de betaling voltooid is, kan het e-ticket in pdf-formaat gedownload worden op de webshop. Het e-ticket wordt ook per mail opgestuurd.

6) Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.53, 12° van het Wetboek van Economisch Recht is na betaling geen herroepingsrecht van toepassing.

7) Ticket

Uw ticket is alleen geldig voor de dag en het museum of tentoonstelling die erop staan aangegeven.

Het ticket moet op verzoek worden getoond. Het wordt noch teruggenomen, noch terugbetaald (met name in geval van verlies of diefstal), noch geruild, noch doorverkocht. Tickets mogen niet worden doorverkocht of overgedragen voor commerciële doeleinden.

Om misbruik te voorkomen, moet elk verlies of elk ander probleem met betrekking tot de tickets zo snel mogelijk voor het bezoek per e-mail ([email protected]) aan ons worden gemeld.

Het is niet verplicht om de e-tickets ('print at home') die u ontvangt bij uw online bestelling, af te drukken. U kunt voor uw bezoek uw barcode laten zien op uw smartphone.

Naast papieren tickets worden bij de ingang van het museum of de tentoonstelling ook afgedrukte versies van e-tickets of e-tickets op smartphones aanvaard. Als er gebruik wordt gemaakt van e-tickets, wordt de toegang tot het museum of de tentoonstelling verleend aan de eerste persoon die het origineel presenteert.

Koop uw ticket niet op straat. Het is mogelijk dat het om een vervalst ticket gaat. De toegang kan u op ieder moment worden geweigerd.

Koop uw ticket niet via tweedehands ticket- of veilingsites. De barcodes op deze tickets worden geweigerd, met als gevolg dat de tickethouder de toegang wordt ontzegd.


6. Bestelprocedure voor workshops


1) Een workshop reserveren

De Koper opent de website van BELvue museum en selecteert in de rubriek educatief aanbod een workshop. Op de pagina van de workshop bevindt zich een link om naar de reservatiemodule te gaan wanneer het een workshop met vaste data betreft, of een document om in te vullen indien het over een workshop op aanvraag gaat

Bij een workshop met vaste data selecteert de Koper een datum, vult het aantal deelnemers in en het type klas die de workshop zal volgen en klikt op volgende. Indien mogelijk vult de Koper vervolgens de specifieke les in waarvor de workshop geboekt wordt. De Koper moet tenslotte op “toevoegen aan het winkelmandje klikken”.

De Koper controleert de gegevens op hun correctheid en klikt op doorgaan. In een volgende stap moet de Koper zich ofwel registreren ofwel inloggen als de Koper reeds een account heeft.

Voor de registratie wordt de Koper verzocht om zijn of haar gegevens in te voeren (naam, voornaam, adres, natuurlijke of rechtspersoon …), evenals zijn of haar e‑mailadres en een wachtwoord om zich te kunnen identificeren op de website. De Koper kan zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord later opnieuw gebruiken voor een nieuwe reservering.

Na het inloggen controleert de Koper of alle gegevens van de bestelling correct zijn en plaatst de bestelling. Eenmaal de bestelling afgerond, kan het reservatiebewijs in pdf-formaat gedownload worden op de webshop. Het reservatiebewijs wordt ook per mail opgestuurd.

Bij een workshop op aanvraag vult de Koper alle gevraagde gegevens in op het formulier en klikt op de knop “Indienen”.

2) De reservatie annuleren:

De Koper kan de activiteit kosteloos annuleren tot vijfendertig werkdagen voor de datum waarop deze plaatsvindt door een e‑mail te sturen naar edubel@​belvue.​be met als onderwerp ​‘Annulering van een activiteit’ en vermelding van de naam, voornaam en het volledige adres van de Koper, evenals de naam van de activiteit, de datum, het tijdstip en het aantal personen. Indien de annulering minder dan vijfendertig werkdagen voor de datum van de activiteit gebeurt, worden € 300 annuleringskosten aangerekend. Indien de groep niet opdaagt voor de activiteit, worden eveneens € 300 annuleringskosten aangerekend.

7. Bewijs


Ongeacht het bestaan van gelijk welke schriftelijke bewijzen of bewijzen die werden bewaard op een andere duurzame drager waartoe de Koper toegang heeft, wordt overeengekomen dat de geïnformatiseerde registers, die worden bewaard in de computersystemen van het BELvue museum, zijn hostingprovider of zijn betaalpartner, gelden als bewijs van de communicatie, de inhoud van de bestellingen en het geheel van transacties tussen de partijen.

8. Prijs


De prijzen op de website van het BELvue museum worden vermeld in euro en zijn incl. btw.

Het BELvue museum behoudt zich het recht voor om, op elk moment, Kopers die een voordeeltarief genieten, het bewijs te vragen dat ze tot een bepaalde categorie behoren.

9. Levering


De bestelling wordt in de vorm van een pdf-bestand en per e‑mail geleverd op het e‑mailadres dat de Koper tijdens de bestelprocedure heeft opgegeven.

10. Leveringstermijnen


Het BELvue museum zorgt ervoor dat de bestelling binnen de kortst mogelijke termijn wordt uitgevoerd.

Indien de Koper het bewijs zou leveren dat, overeenkomstig artikel 2, de bestelling niet werd geleverd binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst van de betaling door het BELvue museum, of na validering door de aanbieder van de onlinebetaaldienst, kan de Koper zijn of haar bestelling zonder schadevergoeding opzeggen, voor zover hij of zij dat per e‑mail of aangetekende brief laat weten op het adres dat wordt vermeld in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden.

De bedragen die de Koper reeds zou hebben betaald, worden hem terugbetaald binnen 30 dagen na ontvangst van de vraag tot opzegging.

11. Afwezigheid van verzakingsrecht


Overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 november 2002 beschikt de consument niet over het recht af te zien van de verkoop, zoals bepaald in artikel 80 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

12. Betaling


Bij het uitvoeren van de bestelling kiest de Koper voor een van de betalingswijzen die op de website van het BELvue museum worden voorgesteld. Bij betaling via een kredietkaart (Visa of Eurocard/​Mastercard) zal het BELvue museum de verrichting uitvoeren ten minste 7 werkdagen na de levering van het product of het afsluiten van het contract.

De natuurlijke persoon die een bestelling plaatst op de website van het BELvue museum wordt beschouwd als de enige verantwoordelijk persoon voor deze bestelling en voor de betaling ervan, ook al werd de bestelling in naam van derden uitgevoerd.

13. Talen


Het BELvue museum stelt de bestelprocedure aan de Kopers beschikbaar in vier talen, namelijk

- Frans;
- Nederlands;
- Engels.
- Duits

14. Bewaring


De contracten die via de Service worden afgesloten, worden door het BELvue museum bewaard, maar zijn niet toegankelijk voor derden (met inbegrip van de Kopers).

15. Persoonlijke levenssfeer


Overeenkomstig de Privacyverklaring dat zich bevindt op de website van het BELvue museum en waarnaar wordt verwezen, verbindt het BELvue museum zich tot het naleven van de wet van 27 april 2016 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

16. Geschillen


Alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de Service en de toepassing of interpretatie van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden uitsluitend geregeld door het Belgische recht. In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.

17. Klantenservice en klachten


Voor informatie over een bestelling en/​of voor alle inlichtingen of klachten kan de Koper zich richten tot:

Koning Boudewijnstichting
BELvue museum
Brederodestraat 21
1000 Brussel
Tel: 02 500 45 54
E‑mail: info@​belvue.​be