-Algemene verkoopsvoorwaarden

:Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop van een bezoek of animatie door middel van de Service, zoals gedefinieerd in Artikel 3, en aangeboden op de website van het BELvue. Eventuele algemene voorwaarden van de Koper zijn niet van toepassing.

Elke wijziging, afwijking of toevoeging aan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt slechts van toepassing na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring door het BELvue.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de andere activiteiten van het BELvue (waarvoor desgevallend specifieke algemene voorwaarden onverminderd van toepassing zijn).

2. Gegevens van het BELvue


Koning Boudewijnstichting

BELvue

Stichting van Openbaar nutMaatschappelijke zetel: Brederodestraat 21 te 1000 Brussel

Rechtspersonenregister van BrusselOndernemingsnummer: 0415580365

3. Definitie van de Service en begunstigden


Onder Service wordt verstaan, de onlineverkoop van bezoeken aan tentoonstellingen (vrij bezoek of rondleiding) en animaties, die worden verkocht door of onder verantwoordelijkheid van het BELvue, en worden voorgesteld op de website van het BELvue, dat toegankelijk is via de URLhttp://www.belvue.be

De Service is bedoeld voor natuurlijke personen die handelen als consument (met andere woorden, die de producten of diensten van de Service aankopen of gebruiken voor niet-professionele doeleinden) of die handelen als professionele cliënt, en daarnaast ook voor rechtspersonen (hierna de Koper(s)” genoemd).

4. Afsluiten van het contract en aanvaarding van de algemene voorwaarden


De bezoeken en animaties die via de Service worden verkocht, vormen in geen geval een contractueel voorstel, met als gevolg dat de eenvoudige wens van de Koper om ze aan te schaffen, buiten de hierna beschreven bestelprocedure, op zichzelf geen aanleiding kan zijn voor het ontstaan van een contractuele relatie.

Daartegenover staat dat het uitvoeren van de hierna beschreven bestelprocedure de Koper contractueel verbindt, waarbij het BELvue tegenover de Koper slechts rechtsgeldig is verbonden vanaf de verzending van een orderbevestiging door het BELvue, zoals eveneens hierna wordt beschreven en via het valideren van de effectieve betaling door de aanbieder van de onlinebetaaldiensten.

Onverminderd het voorafgaande heeft het BELvue het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van bezoeken op te schorten, de modaliteiten of de prijs ervan te wijzigen, met dien verstande dat deze wijzigingen geen enkele invloed hebben op reeds aanvaarde bestellingen door het BELvue.

Door het invullen en valideren van het bestelformulier, aanvaardt de Koper, zonder voorbehoud, deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, evenals het Charter voor de bescherming van de privacy en de Gebruiksvoorwaarden van de website van het BELvue, die worden vermeld op de BELvue-website.

Het BELvue behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden ogenblikkelijk van kracht, behalve voor de reeds aanvaarde bestellingen door het BELvue, die worden geregeld door de Algemene Voorwaarden die van kracht waren op de datum van de orderbevestiging.

5. Bestelprocedure voor activiteiten


1) Een activiteit en een datum zoeken


De Koper opent de website van BELvue en selecteert een activiteit via de kalender of via de pagina met de beschrijving van de activiteit.

De Koper kiest de bezoekdatum, het aantal bezoekers, geeft het type bezoekers aan voor het bezoek en voegt eventueel een opmerking toe over de groep of de reservering.

De Koper wordt vervolgens gevraagd om zich te identificeren indien hij al over een gebruikersaccount beschikt of om een nieuwe gebruikersaccount aan te maken.2) Een gebruikersaccount aanmaken


De Koper kan op elk moment een gebruikersaccount aanmaken op de website van BELvue.

Hij wordt verzocht om zijn gegevens in te voeren (naam, voornaam, adres, natuurlijke of rechtspersoon …), evenals zijn e‑mailadres en een wachtwoord om zich te kunnen identificeren op de website. De Koper kan zijn gebruikersnaam en wachtwoord later opnieuw gebruiken voor een nieuwe reservering.3) De reservering bevestigen


Wanneer de Koper geïdentificeerd is, wordt de reservering toegevoegd aan het winkelmandje. Hij kan vervolgens kiezen om andere activiteiten of toegangskaarten te reserveren of om zijn reservering te bevestigen en over te gaan tot betaling.

Het winkelmandje geeft een overzicht van alle elementen van de reservering (naam van de activiteit, datum, tijdstip, aantal personen, publiek, prijs). De Koper kan (een gedeelte van) zijn bestelling verwijderen.

De Koper bevestigt zijn reservering en kiest de betaalmethode.4) Betaling:


In deze laatste fase wordt de Koper uitgenodigd om de betaling van zijn bestelling uit te voeren:

- ofwel aan de kassa;

- ofwel online via de beveiligde betalingsmethode die ter beschikking wordt gesteld via Ogone, de aanbieder van betaaldiensten. Afhankelijk van de door de Koper gekozen betalingswijze, wordt vervolgens gevraagd om een aantal gegevens met betrekking tot zijn bank of kredietkaart in te voeren of te bevestigen. In dit stadium kan de Koper zijn bestelling nog annuleren door te klikken op het icoon Annulering”.5) Uitvoering van de bestelling:


Nadat de betaling gevalideerd werd door de aanbieder van de betaaldiensten, ontvangt de Koper zo spoedig mogelijk een e‑mailbericht met zijn elektronische ticket, in de vorm van een pdf-bestand en overeenkomstig zijn bestelling.6) De bestelling annuleren:


De Koper kan de activiteit kosteloos annuleren tot vijftien werkdagen voor de datum waarop deze plaatsvindt door een e‑mail te sturen naar [email protected]​belvue.​be met als onderwerp Annulering van een activiteit’ en vermelding van de naam, voornaam en het volledige adres van de Koper, evenals de naam van de activiteit, de datum, het tijdstip en het aantal personen. Indien de annulering minder dan vijftien werkdagen voor de datum van de activiteit gebeurt, worden € 250 annuleringskosten aangerekend. Indien de groep niet opdaagt voor de activiteit, worden eveneens € 250 annuleringskosten aangerekend.

6. Bewijs


Ongeacht het bestaan van gelijk welke schriftelijke bewijzen of bewijzen die werden bewaard op een andere duurzame drager waartoe de Koper toegang heeft, wordt overeengekomen dat de geïnformatiseerde registers, die worden bewaard in de computersystemen van het BELvue, zijn hostingprovider of zijn betaalpartner, gelden als bewijs van de communicatie, de inhoud van de bestellingen en het geheel van transacties tussen de partijen.

7. Prijs


De prijzen op de website van het BELvue worden vermeld in euro en zijn incl. btw.

Het BELvue behoudt zich het recht voor om, op elk moment, bezoekers die een voordeeltarief genieten, het bewijs te vragen dat ze tot een bepaalde categorie behoren.

8. Levering


De bestelling wordt in de vorm van een pdf-bestand en per e‑mail geleverd op het e‑mailadres dat de Koper tijdens de bestelprocedure heeft opgegeven.

Het door de Koper geprinte pdf-bestand (of bestanden) geeft de Koper het recht op een bezoek aan de tentoonstelling of de animatie, op de vermelde plaats, datum en uur. Het toegangsbewijs is alleen geldig indien het werd afgedrukt op wit papier van A4 formaat, met onbeschreven voor- en achterkant, zonder wijziging van de afdrukgrootte, in de positie Staand (verticaal), en met een laserprinter of een inkjetprinter. Het bewijs mag zich in geen geval op een andere drager bevinden.

Rekening houdend met de noodzaak dat de barcode in het pdf-bestand aan de ingang van de tentoonstelling moet worden ingescand, is een goede kwaliteit van het geprinte document noodzakelijk. In geval van gedeeltelijke afdruk van het pdf-bestand of indien de afdruk beschadigd, onleesbaar of onduidelijk zou zijn, wordt deze niet aanvaard en als ongeldig beschouwd. Bij een storing of een slechte afdruk van het pdf-bestand, is het noodzakelijk dat de Koper een nieuwe afdruk creëert.

9. Leveringstermijnen


Het BELvue zorgt ervoor dat de bestelling binnen de kortst mogelijke termijn wordt uitgevoerd.

Indien de Koper het bewijs zou leveren dat, overeenkomstig artikel 6, de bestelling niet werd geleverd binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst van de betaling door het BELvue, of na validering door de aanbieder van de onlinebetaaldienst, kan de Koper zijn bestelling zonder schadevergoeding opzeggen, voor zover hij dat per e‑mail of aangetekende brief laat weten op het adres dat wordt vermeld in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden.

De bedragen die de Koper reeds zou hebben betaald, worden hem terugbetaald binnen 30 dagen na ontvangst van de vraag tot opzegging.

10. Afwezigheid van verzakingsrecht


Overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 november 2002 beschikt de consument niet over het recht af te zien van de verkoop, zoals bepaald in artikel 80 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

11. Betaling


Bij het uitvoeren van de bestelling kiest de Koper voor een van de betalingswijzen die op de website van het BELvue worden voorgesteld. Bij betaling via een kredietkaart (Visa of Eurocard/​Mastercard) zal het BELvue de verrichting uitvoeren ten minste 7 werkdagen na de levering van het product of het afsluiten van het contract.

De natuurlijke persoon die een bestelling plaatst op de website van het BELvue wordt beschouwd als de enige verantwoordelijk persoon voor deze bestelling en voor de betaling ervan, ook al werd de bestelling in naam van derden uitgevoerd.

12. Talen


Het BELvue stelt de bestelprocedure aan de Kopers beschikbaar in vier talen, namelijk

- Frans;

- Nederlands;

- Engels.

- Duits

13. Bewaring


De contracten die via de Service worden afgesloten, worden door het BELvue bewaard, maar zijn niet toegankelijk voor derden (met inbegrip van de Kopers).

14. Persoonlijke levenssfee
r

Overeenkomstig het Charter voor de Persoonlijke levenssfeer dat zich bevindt op de website van het BELvue en waarnaar wordt verwezen, verbindt het BELvue zich tot het naleven van de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

15. Geschillen


Alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de Service en de toepassing of interpretatie van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden uitsluitend geregeld door het Belgische recht. In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.

16. Klantenservice en klachten


Voor informatie over een bestelling en/​of voor alle inlichtingen of klachten kan de Koper zich richten tot:

Koning BoudewijnstichtingBELvueBrederodestraat 211000 Brussel

Tel: 025450803Fax: 025124623

E‑mail: [email protected]​belvue.​be