-Algemene gebruiksvoorwaarden

:Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden website

1. Algemeen

Deze website wordt beheerd door het BELvue, een project beheerd door de Koning Boudewijnstichting, een stichting van openbaar nut, met maatschappelijke zetel gevestigd te Brederodestraat 21, 1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, ondernemingsnummer 0415 580 365.Deze voorwaarden zijn van toepassing op www.belvue.be (‘Website’). Door toegang tot en gebruik van de Website verbindt u zich om deze voorwaarden te accepteren en na te leven.

2. Toegang tot en gebruik van de website


Bij elke toegang tot en bij elk gebruik van de Website verbindt U zich om de Website niet onwettelijk te gebruiken, zoals onder meer voor de transmissie of het posten van virussen of illegaal of onrechtmatig of ongepast materiaal, alsook om de Website of onderdelen daarvan niet te gebruiken op een wijze waarbij inbreuk gepleegd wordt op rechten zoals onder meer, doch niet uitsluitend, rechten van het BELvue en van derden op het gebied van intellectuele eigendom.

3. Intellectuele eigendomsrechten


Alle software, databanken, teksten, foto's, films, beelden, data, benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, tekeningen, modellen, logo's en andere informatie op de Website (‘Informatie’) zijn beschermd door intellectuele rechten toebehorend aan het BELvue of derden. Het is verboden om zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van het BELvue de Informatie te reproduceren (behoudens tijdelijke reproductie van voorbijgaande of incidentele aard met het oog op rechtmatig gebruik zonder zelfstandig economische waarde), te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen, beschikbaar te maken of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

4. Aansprakelijkheid van de gebruiker


Bij inbreuk op enig ander recht van het BELvue of derden (waaronder de partners van het BELvue, de auteurs en rechthebbenden op Informatie getoond op de Website) via het gebruik van deze Website of onderdelen daaarvan, zal u het BELvue en alle derden schadeloos te stellen, alsook vrijwaren voor elke vordering, schade of aansprakelijkheid van welke aard ook, met inbegrip van gevolgschade, die hieruit zou voortvloeien.

5. Informatie op de website en via berichtgeving.


Informatie die via de Website of via berichtgeving wordt aangeboden kan onjuist of onvolledig zijn. Het BELvue doet haar best om zo accuraat mogelijk te werken, maar staat niet in voor de juistheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid of andere eigenschap van de informatie. De informatie wordt geleverd zonder enige vorm van garantie. Het BELvue is niet aansprakelijk voor virussen of andere informatie die schade zouden berokkenen aan de gebruiker of derden en wijst alle aansprakelijkheid af voor schade die dit kan veroorzaken.

6. Links naar andere websites.


De Website kan links naar websites of naar webpagina's van derden bevatten of daarnaar op een andere manier verwijzen. Het BELvue heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina's en is niet aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door het BELvue houdt op geen enkele wijze goedkeuring in van de inhoud daarvan.

7. Privacy


Zie ons privacy beleid

8. Koop-verkoop & Ticketing


Zie onze algemene verkoopsvoorwaarden

9. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken


Belgische wetgeving is van toepassing op de Website, met uitzondering van andersluidende wetsbepalingen van dwingend recht. Ingeval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

10. Contact


Koning Boudewijnstichting
BELvue museum
Brederodestraat 21
1000 Brussel
Tel.: +32.(0)2.545 08 03
Fax :+32.(0)2.512 46 23
Email : [email protected]

Copyright © 2012 BELvue. BELvue® is een gedeponeerd merk. Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.