Privacy disclaimer

1. Algemeen

Deze website wordt beheerd door het BELvue, een project beheerd door de Koning Boudewijnstichting, een stichting van openbaar nut, met maatschappelijke zetel gevestigd te Brederodestraat 21, 1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, ondernemingsnummer 0415 580 365.

2. Gronden tot verwerking van persoonsgegevens
Bij toegang tot en het gebruik van deze website en van de elektronische berichten van het BELvue gaat u uitdrukkelijk akkoord met dit privacybeleid. Wanneer u deze website bezoekt en u persoonsgegevens aan het BELvue verstrekt, verleent u het BELvue uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming om de u betreffende informatie te vergaren, gebruiken en verwerken in overeenstemming met de omschreven doeleinden. U heeft het recht, indien gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming, om uw toestemming te allen tijde en zonder opgave van reden in te trekken.
Daarnaast is het BELvue gerechtigd de u betreffende persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken zolang dit noodzakelijk is met het oog op naleving van een door de wet opgelegde verplichting, voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, voor de vervulling van onze opdrachten van openbare dienstverlening, ter vrijwaring van uw vitaal belang of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van het BELvue.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Het BELvue verwerkt onder meer volgende persoonsgegevens.
3.1. uitdrukkelijk opgegeven gegevens: de door u uitdrukkelijk opgegeven gegevens zoals onder andere voornaam, naam, email, geboortedatum, woonplaats, adres, contactgegevens, berichten, etc…
3.2. automatisch vergaarde gegevens: automatisch vergaarde gegevens zoals uw IP adres, browsertype en besturingssysteem van uw computer en andere automatisch gegenereerde informatie betreffende het bezoek aan de website.
3.3. cookies: tijdens uw bezoek kunnen 'cookies' op uw computer geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van onze bezoekers. Aanvaarding van cookies is niet verplicht; u kan te allen tijde via de instellingen van uw browser weigeren dat cookies op uw computer geplaatst worden, waarschuwing ontvangen voordat cookies geïnstalleerd worden of geïnstalleerde cookies na het einde van elke browsersessie van uw computer verwijderen. Raadpleeg hiervoor de instructies van uw internetbrowser.

4. Doeleinden van de verwerking
De u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het functioneren van de website, analyse van het bezoek, het versturen van nieuwsbrieven, het onderhouden van relaties, het verwerken van aanvragen en bestellingen van goederen en diensten waaronder ticketing en de daarbij horende verwerking en verdere opvolging.
De u betreffende persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan partners van het BELvue. Behoudens uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming worden de u betreffende persoonsgegevens niet verwerkt met het oog op direct marketing.

5. Recht op toegang en verbetering & wijzigingen in privacybeleid
U hebt te allen tijde recht op inzage en correctie van de u betreffende persoonsgegevens. U kunt daartoe een gedagtekend verzoek richten via onderstaande gegevens, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart. Eventuele wijzigingen in het privacybeleid zullen via deze pagina bekend gemaakt worden. U verbindt zich ertoe deze pagina regelmatig na te kijken.

6. Bedrijfsgegevens met het oog op contactname
Voor inlichtingen over het privacybeleid en voor de uitoefening van uw recht op inzage en correctie van de u betreffende gegevens kan u contact opnemen via info@belvue.be.

Koning Boudewijnstichting

BELvue
Brederodestraat 21
1000 Brussel

Tel. : +32.(0)2.545 08 03

Fax : +32.(0)2.512 46 23
Email: info@belvue.be